1. Základní údaje

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).

Prodávající:


Miroslava Kutišová, Křižíkova 940, 357 51 Kynšperk nad Ohří.

Jsem plátcem DPH.

O: 08416141

DIČ: CZ8957182333

(dále jen "
prodávající")


Kontaktní údaje


Telefon: 728 503 990
Email: 
info@mirkuska.cz
Číslo účtu pro bezhotovostní platby:
291621228/0300 (ČSOB)

 

2. OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ

Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.mirkuska.cz (dále jen „internetový obchod“).

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce

K objednání kupující vybere zboží v internetovém obchodě, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy.

Ceny zboží si může kupující ověřit u jednotlivých položek zboží. Cena za dopravu je uvedena na konci objednávkového procesu. Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků, a kupující bude vyzván k jejich odsouhlasení.

Kupující musí před odesláním objednávky potvrdit tyto obchodní podmínky zaškrtnutím příslušného okénka.

Ceny zboží jsou platné v momentě uskutečnění objednávky.

 

3. ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

Kupující i prodávající mohou bez udání důvodu zrušit objednávku kupujícího až do potvrzení objednávky prodávajícím. Pokud zruší objednávku prodávající, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit.

Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě prodávajícího a kupujícího, a za podmínek, které si vzájemně sjednají.

 

4. ZASLÁNÍ ZBOŽÍ

DODACÍ LHŮTA

Objednané zboží bude upečeno a dodáno v co nejkratší době, zpravidla se peče v neděli pro zásilkové dodání, v pondělí odesílá a v úterý dorazí kupujícímu (pokud u výrobku není výjimka, např. chlazené výrobky nebo Vánoční cukroví až v prosinci).

Zboží se považuje za dodané doručením na adresu či na jméno, které kupující stanovil v objednávce.

 

ZPŮSOB DOPRAVY

Dopravu na určenou adresu zajišťuje prodávající. Zboží zasíláme přes PPL CZ, s. r. o. a Českou Poštu, s. p. Dopravné platí kupující.

 

ZPŮSOB UHRAZENÍ CENY ZA ZBOŽÍ

Kupující zboží uhradí poukázáním kupní ceny na účet prodávajícího pod příslušným variabilním symbolem, který platbu identifikuje, a to ještě před zahájením výroby pečiva. Přijetí bezhotovostní platby může trvat i 2 pracovní dny. Zpravidla nejpozději v pátek došlá platba za zboží je podmínkou nedělního pečení. Pokud platba do pátku nedorazí na účet prodávajícího, odešle kupující prodávajícímu na e-mail potvrzení o zaplacení, pakliže zaplatil.

Zásilka se zbožím vždy obsahuje fakturu.

 

PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

Zboží převezme kupující od přepravní společnosti PPL CZ, s.r.o.

Podepsáním přepravního listu přepravci zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Proto raději před podpisem pečlivě zkontrolujte obal.

Doporučujeme prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, sepište za přítomnosti dopravce záznam o poškození zásilky a nechte si tuto skutečnost potvrdit dopravcem.

Na základě kladně vyřízené reklamace u přepravce a vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

5. OSOBNÍ ODBĚR ZBOŽÍ U PRODÁVAJÍCÍHO

Objednané a zaplacené zboží je kupujícímu v provozovně prodávajícího uskladněno po dobu trvanlivosti pečiva od výzvy k odběru zboží, kde si ho vyzvedne. V případě nevyzvednutí v době trvanlivosti toto prošlé pečivo zlikvidujeme bez nároku na náhradu finančních prostředků, jestliže bylo zboží zaplaceno dopředu.

Kupující má právo si zboží v provozovně prodávajícího před uzavřením kupní smlouvy prohlédnout.

V případě osobního odběru zboží v provozovně prodávajícího se kupní smlouva považuje za uzavřenou až zaplacením celé kupní ceny a převzetím zboží kupujícím.

6. ZÁKAZNICKÝ ÚČET

Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.

Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.

Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.

Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

7. REKLAMACE - UPLATNĚNÍ PRÁV Z ODPOVĚDNOSTI ZA VADY

  

REKLAMACE

V případě, že kupující objevil na zakoupeném zboží vadu (např. pečivo se zkazilo), která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním (špatné skladování), ale vadou samotného výrobku, má v době trvanlivosti právo na reklamaci zboží. Váhová odchylka může být způsobena odpařováním vlhkosti z pečiva, proto se toleruje 10 %. Vzhled pečiva se nemusí vždy zcela podobat pečivu na fotografiích z tohoto internetového obchodu, vyrábím ho ručně, s láskou a proto je každý kus originál.

Poškození balení pečiva není porušením tohoto článku, přičemž vhodný způsob balení je oprávněn zvolit výhradně dodavatel.

 

Kupujícímu se doporučuje předané zboží z objednávky neprodleně po jeho převzetí zkontrolovat, přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství a zjištěné nedostatky vytknout prodávajícímu, a to např. vyznačením na daňovém dokladu ke zboží nebo jiným vhodným způsobem.

Pokud zboží při předání kupujícímu bude vykazovat vady nezapřičiněné přepravcem, reklamuje kupující zboží v době trvanlivosti zboží u prodávajícího. V případě vzniklé škody způsobené přepravou kurýrní službou PPL CZ, s. r. o., se škody reklamují u PPL CZ, s. r. o. Práva z vadného plnění může kupující uplatnit na adrese prodávajícího nebo prostřednictvím internetového obchodu a kontaktních údajů na něm uvedených.

Prodávající tímto informuje kupujícího, že s ohledem na povahu zboží nemusí být ze strany prodávajícího jeho reklamaci vždy vyhověno, a to zejména v případě, že nevytkl zjevné vady zboží při jeho předání a/nebo nepodaří-li se prokázat, že zboží mělo vytýkané vady již při jeho předání. Prodávající dále informuje kupujícího, že u čerstvých surovin určených ke spotřebě např. do 4 dnů je třeba reklamaci učinit do 4 dnů, tedy do konce trvanlivosti. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

VYŘÍZENÍ REKLAMACE

Prodávající posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí kupujícího telefonicky či e-mailem o způsobu vyřízení reklamace.

Lhůta pro vyřízení reklamace je 30 dní.

V případě reklamace části nebo celé objednávky bude zákazníkovi vystavena opravná faktura.

Práva a povinnosti smluvních stran týkající se práv z vadného plnění se řídí příslušnými právními předpisy zejména ust. § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v účinném znění.

Neoznámí-li kupující vadu zboží včas, pozbývá právo odstoupit od Smlouvy.

Prodávající dodá kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy; jinak pro účel obvyklý. Zboží je vadné, nemá-li vlastnosti stanovené v ust. § 2095 a § 2096 Občanského zákoníku. Za vadu se považuje i plnění jiné věci. Zákazník nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, o které musel s vynaložením obvyklé pozornosti vědět již při uzavření Smlouvy, nebo kterou sám způsobil.

Jakmile kupující zjistí vadu, oznámí to bez zbytečného odkladu prodávajícímu a vadné zboží prodávajícímu předá, nebo jej podle jeho pokynů vyfotí, nebo s ním jinak vhodně naloží tak, aby vada mohla být přezkoumána.

Prodávající je povinnen vydat kupujícímu k jeho výzvě písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje. Prodávající zároveň informuje kupujícího o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemně odůvodní zamítnutí reklamace. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů.

Je-li vada odstranitelná, může se kupující domáhat buď doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni předmět plnění řádně užívat, může kupující buď odstoupit od Smlouvy ve vztahu k danému reklamovanému Zboží, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.

ROZPOR Z KUPNÍ SMLOUVY

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou ("rozpor s kupní smlouvou"), postupuje se v souladu s ustanovením § 616 Občanského zákoníku.

 

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOTŘEBITELE

Prodávající shromažďuje se souhlasem kupujících osobní údaje kupujících, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek kupujících v budoucnu.

Odsouhlasením těchto obchodních podmínek, kupující souhlasí, že mu prodávající může sdělovat emailem obchodní sdělení s novinkami, nabídkami a inzercí.

Osobní údaje kupujících prodávající nepředává žádné další osobě.

Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může kupující kdykoliv odvolat, a to tak, že zašle emailovou zprávu na info@mirkuska.cz nebo tuto skutečnost oznámí dodavateli telefonicky.

 

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím.


Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 5. 11. 2022.